Do poprawnego wyswietlenia strony wymagany jest plugin Flash Player

Skontaktuj się z nami

FREECONET nowoczesna telefonia internetowa

 

FreecoNet to nowoczesna telefonia internetowa przeznaczona zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych.

Cennik po??cze? oraz ofert? FreecoNet znajdziesz TUTAJ.

Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani za?o?eniem konta, to prosz? klikn?? baner poni?ej.

 

 

 


FreecoNet to us?uga, dzi?ki której za pomoc? zwyk?ego telefonu mo?na dzwoni? za darmo do bliskich i znajomych, niezale?nie od tego w jakim kraju mieszkaj? i jakiego operatora telekomunikacyjnego u?ywaj?.

Wystarczy, ?e Ty i wszyscy, do których chcesz dzwoni? za darmo, posiadaj? dost?p do Internetu i przy??cz? si? do FreecoNet.

Co wi?cej, dzi?ki FreecoNet maj? Pa?stwo gwarancj?, ?e po??czenie do u?ytkowników spoza sieci b?dzie zrealizowane zawsze po najni?szym koszcie.

 

Cechy podstawowe

FREECONET

Centrala tradycyjna

  Wysoka jako?? d?wi?ku

TAK

TAK

  Szybka i ?atwa instalacja

TAK

NIE

  Drogi sprz?t dodatkowy

NIE

TAK

  Integralna obs?uga oddzia?ów i pracowników zdalnych

TAK

NIE

  Interfejs www do zarz?dzania kosztami i us?ugami

TAK

NIE*

  ?atwa mo?liwo?? dodawania nowych u?ytkowników

TAK

NIE

  Przewidywalne koszty rozwoju systemu telekomunikacyjnego

TAK

NIE

  Oszcz?dno?? w utrzymaniu i administracji systemów telekomunikacyjnych

TAK

NIE

  Integracja z operatorem / operatorami zewn?trznymi

TAK

NIE

  Ograniczona liczba u?ytkowników

NIE

TAK*

  Nieograniczona liczba jednoczesnych po??cze?

TAK

NIE

* Funkcja zale?na od centrali, interfejs www spotykany jest w nielicznych urz?dzeniach.